மேம்பட்ட தானியங்கி உற்பத்தி கோடுகள்

1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
1-1
4-1
4-2
4-3